Bibliotheca Salensis

LEIDYBOS SERIJA BIBLIOTHECA SALENSIS

Salų vasaros mokyklos tikslas – suteikti dalyviams galimybę susipažinti su naujomis kalbotyros kryptimis ir mokyklomis. Klausyti šių krypčių bei mokyklų atstovų paskaitų dalyviams yra įdomi ir naudinga patirtis, bet dėstytojų parengta medžiaga ir po Salų akademijos gali praversti ne tik paskaitų klausytojams, bet ir platesnei auditorijai – mokslininkams, kalbotyros dėstytojams, studentams, mokytojams. Todėl rengėjai nutarė sukurti leidybinę seriją Bibliotheca Salensis. Tai yra nedidelės apimties kišeninio formato knygelių serija. Kiekviename tome lietuviškai yra išdėstytas tam tikros kalbotyros srities įvadas arba apžvalga, paremta Salose perskaitytomis paskaitomis.

 

 


Bibliotheca Salensis
ISSN 1822-3257
Edenda curant:
Axel Holvoet, Gina Kavaliūnaitė Holvoet,
Rolandas Mikulskas (nuo II t.), Artūras Judžentis (t. I-II)

 
 
 
 

Tomus I

[Apie AS1]

Tomus VI

Vladimir Plungianplungian2
Gramatinių kategorijų tipologija. Antrasis tomas

Vertimas iš rusų kalbos.

Iš rusiško rankraščio vertė Jurgis Pakerys.
Rodyklę sudarė Benita Riaubienė. 

Dailininkė Giedrė Mikulskaitė-Voronko.
Maketavo Audronė Stanislovaitienė.

Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis", 2011, 337 p.,
ISSN 1822-3257; ISBN 978-609-95126-3-1 (abu tomai); ISBN 978-609-95126-4-8 (šis tomas)

Leidybą rėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos mokslo taryba.

Šioje knygoje pateikiama svarbios lingvistinės tipologijos srities — morfosintaksinės tipologijos — apybraiža. Nors autorius pristato savo asmeninį požiūrį į aptariamus klausimus, jo darbas kartu pateikia besidominčiam skaitytojui ir naudingą bendrąjį įvadą į šią intensyviai plėtojamą lingvistinių tyrimų kryptį. Pirmasis knygos tomas apima bendrąją teorinę ir terminologinę dalį bei gramatinėms reikšmėms pasaulio kalbose skirtos dalies daiktavardžio kategorijų skyrius. Antrajame tome aptariama rūšis, deiktinės ir šifterinės kategorijos, semantinės veiksmažodžio zonos.

Tomus V

plungian1Vladimir Plungian
Gramatinių kategorijų tipologija. Pirmasis tomas

Vertimas iš rusų kalbos.
Iš rusiško rankraščio vertė Jurgis Pakerys.
Redaktorė Daiva Mikulskienė.
Dailininkė Giedrė Mikulskaitė-Voronko.
Maketavo Audronė Stanislovaitienė.

Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis", 2010, 272 p.,
ISSN 1822-3257; ISBN 978-609-95126-3-1.

Leidybą rėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos mokslo taryba.

Šioje knygoje pateikiama svarbios lingvistinės tipologijos srities — morfosintaksinės tipologijos — apybraiža. Nors autorius pristato savo asmeninį požiūrį į aptariamus klausimus, jo darbas kartu pateikia besidominčiam skaitytojui ir naudingą bendrąjį įvadą į šią intensyviai plėtojamą lingvistinių tyrimų kryptį. Pirmasis knygos tomas apima bendrąją teorinę ir terminologinę dalį bei gramatinėms reikšmėms pasaulio kalbose skirtos dalies daiktavardžio kategorijų skyrius. Antrajame tome bus aptariama rūšis, deiktinės ir šifterinės kategorijos, semantinės veiksmažodžio zonos.

alt

Tomus IV

 

Axel Holvoet:
Bendrosios sintaksės pagrindai.

Vertimas į latvių k.:

Aksels Holvūts. Vispārīgās sintakses pamati. 2012, Rīga: Latviešu valodas aģentūra.Mokslinė redaktorė: Benita Riaubienė.
Dailininkė: Giedrė Mikulskaitė.
Maketavo: Audronė Stanislovaitienė.

2009. Vilnius: Vilniaus universitetas & Asociacija „Academia Salensis”. 184 pp.
ISBN: 978-609-95126-0-0
Leidybą rėmė Lietuvos mokslo taryba.

Šioje knygoje aptariamos pagrindinės sintaksinės analizės sąvokos - sintaksinė priklausomybė ir sandų struktūra, morfosintaksiniai ryšiai (derinimas ir valdymas), sintaksinių ir morfosintaksinių ryšių tarpusavio sąsaja, pradai ir priedai (pagrindiniai ir priklausomieji dėmenys), sintaksiniai ryšiai ir gramatinės funkcijos, junginys ir sakinys. Aptariamos svarbiausios teorinės prielaidos, sudarančios pagrindinių sintaksinės analizės mokyklų pamatą.

 

Tomus III

 

Irena Sawicka:
Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas
Pietryčių Europos fonetinių problemų pagrindu.

Vertimas iš lenkų kalbos.
Iš rankraščio vertė Diana Šileikaitė.
Mokslinis redaktorius: Axel Holvoet.
Dailininkė: Giedrė Mikulskaitė.
Maketavo: Audronė Stanislovaitienė.

Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 2007. 152 pp.
ISBN: 978-9955-704-33-1.
Leidybą rėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Susipažinimas su kaimyninėmis kalbomis padeda perprasti bet kurios kalbos struktūrą ir įžvelgti jos tipologinį savitumą. Arealinė tipologija yra pakankamai nauja lingvistikos sritis – jos pradžia siekia XX a. trečią dešimtmetį. Pastaruoju metu, didėjant prieinamai empirinei bazei, šios lingvistikos šakos svarba vis aiškiau suvokiama. Šioje knygoje pateikiama arealinės fonetikos problemų apžvalga, kartu išdėstomas ir arealinės lingvistikos įvadas.

Knyga PDF formatu

Anos Daugavietės recenzija

Tomus II

 

Wojciech Smoczyński:
Laringalų teorija ir lietuvių kalba.

Autorizuotas vertimas iš lenkų kalbos.
Iš rankraščio vertė Veslava Čižik-Prokaševa, Diana Šileikaitė.
Moksliniai redaktoriai: Diana Šileikaitė, Axel Holvoet.
Kalbos redaktorė: Janina Vileikienė.
Dailininkė: Giedrė Mikulskaitė.
Maketavo: Audronė Stanislovaitienė.

2006. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 296 pp.
ISBN: 978-9955-704-17-1.
Leidybą rėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Laringalų teorija, išsirutuliojusi iš Saussure’o dar XIX amžiaus pabaigoje iškeltų hipotezių, pirmoje XX amžiaus pusėje radikaliai pakeitė indoeuropiečių prokalbės rekonstrukcijos modelį, a antroje praėjusio amžiaus pusėje tapo vyraujančia indoeuropeistikos paradigma. Šioje knygoje Wojciech Smoczyński pateikia laringalų teorijos apžvalgą ir parodo, kaip ją galima pritaikyti lietuvių kalbos istorijos tyrimams.

Tomus I

 

Bohumil Vykypěl:
Hjelmslevo glosematika ir baltų kalbų fonologija.

Autorizuotas vertimas iš vokiečių kalbos.
Iš rankrašcio vertė Axel Holvoet.
Redaktorė: Elena Valiulytė.
Dailininkė: Giedrė Mikulskaitė.
Maketavo: Audronė Stanislovaitienė.

2005. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 96 pp.
ISBN: 9986-668-84-0.
Leidybą rėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Bohumilo Vykypělo knygoje skaitytojui pateikiama trumpa Louis Hjelmslevo sukurtos glosematikos teorijos apybraiža ir svarstoma, kaip šią kalbos teoriją, kuri daugeliu požiūrių liko fragmentinė, galima pritaikyti atskirų kalbų aprašui. Kaip pavyzdį autorius išsirinko lietuvių ir latvių kalbų išraiškos plano – fonologijos – aprašą.