Gramatinių kategorijų tipologija II

Tomus VI

Vladimir Plungianplungian2
Gramatinių kategorijų tipologija. Antrasis tomas

Vertimas iš rusų kalbos.

Iš rusiško rankraščio vertė Jurgis Pakerys.
Rodyklę sudarė Benita Riaubienė.

Dailininkė Giedrė Mikulskaitė-Voronko.
Maketavo Audronė Stanislovaitienė.

Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis”, 2011, 337 p.,
ISSN 1822-3257; ISBN 978-609-95126-3-1 (abu tomai); ISBN 978-609-95126-4-8 (šis tomas)

Leidybą rėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos mokslo taryba.

Šioje knygoje pateikiama svarbios lingvistinės tipologijos srities — morfosintaksinės tipologijos — apybraiža. Nors autorius pristato savo asmeninį požiūrį į aptariamus klausimus, jo darbas kartu pateikia besidominčiam skaitytojui ir naudingą bendrąjį įvadą į šią intensyviai plėtojamą lingvistinių tyrimų kryptį. Pirmasis knygos tomas apima bendrąją teorinę ir terminologinę dalį bei gramatinėms reikšmėms pasaulio kalbose skirtos dalies daiktavardžio kategorijų skyrius. Antrajame tome aptariama rūšis, deiktinės ir šifterinės kategorijos, semantinės veiksmažodžio zonos.